Rättigheter

Som bostadsrättshavare äger Du rätten att nyttja Din lägenhet, och har då även större rättigheter jämfört med hyresgäster.

Den kanske största skillnaden mellan en bostadsrättshavare och en hyresgäst är att bostadsrättshavaren har inflytande över hur bostadsrättsföreningen styrs, då främst genom den rösträtt varje bostadsrätt är förknippad med.

Bostadsrättshavaren äger, utöver samma rättigheter som hyresgäst, också rätten att:

 • Utan tidsbegränsning disponera bostadsrätten med eventuella vidhängande förråd
 • Överlåta och pantsätta lägenheten.
 • Utföra ändringar av lägenheten förutsatt att detta godkänts av föreningens styrelse samt att ändringarna inte ligger till men för annan medlem eller för föreningen.

Skyldigheter

Bostadsrättshavarens skyldigheter innefattar att:

 • Endast använda lägenheten till det ändamål som angivits i upplåtelseavtalet
 • På utsatt tid betala månadsavgiften
 • Göra allt för att bevara ordning och gott skick inom såväl lägenheten som byggnaden i sin helhet
 • Själv ansvara för lägenhetens underhåll och skick
 • Om bostadsrätten vanvårdas eller om ordning och gott skick inte upprätthålls, kan bostadsrätten förverkas. Underhållsskyldigheten omfattar vad som beskrivs som bostadsrättshavarens underhållsansvar i stadgarna.
 • Ansöka om tillstånd för ändring av lägenhet till föreningens styrelse, innan arbete påbörjas. Tillstånd krävs dock inte vid mindre åtgärder såsom ommålning, byte av köksinredning etc. Om bostadsrättshavaren vidtagit åtgärder som innebär att denne överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan denne åläggas att återställa lägenheten till dess tidigare skick.
 • Avgifter till föreningen. Årsavgiften fördelas enligt andelstal. Andelstalen är satta efter en poängräkningsmall som bygger på lägenhetens utformning. Det innebär att alla lägenheter poängsätts med utgångspunkt av lägenhetens yta, antal rum, kök samt läget inom fastigheten.
 • Överlåtelse av bostadsrätt. Om du avser att sälja din bostadsrätt, tag kontakt med föreningens förvaltare innan överlåtelsen är undertecknad. Förvaltaren kan hjälpa dig så att överlåtelsen blir så smidig som möjligt. En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift erfordras ett godkännande från din make/maka, även om han/hon inte är registrerad som ägare. Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen eller övertas av köparen. Om du är osäker om din bostadsrätt är belånad har förvaltaren detta registrerat.
  Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av säljaren.
 • Pantförskrivning av bostadsrätt. Om du vill belåna din bostadsrätt, kontakta först din bank och därefter föreningens förvaltare. Förvaltarens uppgift är att registrera pantförskrivningen och komplettera denna med aktuellt registreringsbevis för föreningen. Förvaltaren sänder därefter samtliga handlingar till din bank. Var noga med att uppge fullständig adress till din bank. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad handling för pantförskrivningen snarast insändas till föreningens förvaltare för avregistrering. Sker inte detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt. Observera att det inte finns något centralt register över belånade bostadsrätter, utan registrering sker hos respektive bostadsrättsförening (förvaltare eller styrelse).
  Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren.
 • Andrahandsuthyrning av bostadsrätt. För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har skäl. Dessa kan bl.a. vara:
  – tillfälligt arbete på annan ort
  – studier på annan ort
  – utlandstjänstgöring
  – provboende (ett samboförhållande)
  – sjukdom
  – annat skäl

En skriftlig ansökan (blankett finns att ladda ner på föreningens hemsida) skall inges till föreningens förvaltare. Styrelsen prövar därefter varje ansökan. Alla andrahandsuthyrningar anmäls till skattemyndigheten. Bostadsrättshavarens namn skall dock kvarstå på brevlåda och portregister. Bostadsrättshavaren kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig.
Ansökan om att få hyra ut i andra hand skall förnyas varje år, och du har bara rätt att hyra ut din lägenhet högst tre år i följd.
Tänk på att det är du som bostadsrättshavare ansvarar för att din andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler.

Underhållsansvar

Föreningen svarar för underhållet av föreningens hus med undantag för lägenheternas inre.
Vad som ingår i lägenhetens inre kan man läsa om i §§ 35 och 36 i föreningens stadgar.

Renovering och ombyggnad av lägenheten

Styrelsen tillåter inte att den ingjutna golvbrunnen i badrumsgolvet flyttas eller att nya avloppsrör bilas in i golvet. Efter ansökan kan tillstånd ges att byta ut befintlig avloppsbrunn. I övrigt, se rubriken Badrumsrenovering under Regler.
Av § 44 i föreningens stadgar framgår att väsentliga förändringar inte får företas utan styrelsens tillstånd. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.
Ombyggnad av lägenheten som innefattar ingrepp i installationer, nedtagning eller uppsättning av väggar, flyttning av dörrhål etc kräver tillstånd.
Ritning samt specifikation av föreslagna åtgärder ska skickas till förvaltaren.
Om åtgärden omfattar bärande väggar krävs även ett bygglovsgodkännande av kommunens stadsbyggnadskontor.

Byggsopor skall bortforslas på egen bekostnad. Det är inte tillåtet att utnyttja trapphus eller mark som upplag.


Uppdaterad senast: 2015-05-03