Kallelse till årsstämma 11 maj

Styrelsen i BRF Utsikten 1-35 kallar härmed alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) torsdag 11 maj 2017 kl 19.00.
Stämman äger som vanligt rum i Svindersviks föreningslokal – se karta som kommer att sättas upp i din port.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning samt sammankallande
 17. Förslag till nya stadgar
 18. Motioner
 19. Stämmans avslutande

 Motioner

Motioner skall vara inlämnade senast 27 april. En motion ska avslutas med ett yrkande som går att besvara med ett ja eller nej. Vänligen skriv bara ett förslag i varje motion.
Motioner kan skickas till e-postadressen styrelsen@utsikten1-35.se eller läggas i föreningens brevlåda i port 3 BV.
Blankett för fullmakt

Publicerad 2017-04-26, kl 22:52