Årsstämma tisdag 14 maj

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen i BRF Utsikten 1-35 kallar härmed alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) tisdag 14 maj 2024 kl 19.00 i Svindersviks föreningslokal bredvid Gula Huset. På grund av det kärva ekonomiska läget blir det denna gång ingen gratis servering efteråt.
Mötesdokument kan även hämtas i styrelselokalen Henriksdalsringen 3 BV efter överenskommelse med styrelsen via brev i brevlådan i porten eller mail.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Ickemedlemmars närvaro
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
10. Föredragning av revisorns berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning samt sammankallande
18. Motion om cykelförvaring
19. Stämmans avslutande

Publicerad 2024-04-28, kl 08:45