Brf Utsikten 1-35

Vår bostadsrättsförening bildades 2001 i syfte att förvärva fastigheten Sicklaön 78:2 för ombildning till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35, 769606-8605, förvärvade fastigheten av Stockholmshem AB 2009-04-22. Föreningens ekonomiska plan är daterad 2008-03-31. Lantmäteriförättningen är registrerad 2008-02-06 av Lantmäterimyndigheten i Stockholms Stad.

Klassifiering
Brf Utsikten 1-35 är en äkta bostadsrättsförening.

Stadgar
Som grund för vår gemenskap har vi våra stadgar. Där klargörs vilka rättigheter och skyldigheter vi som medlemmar har.

Att vara medlem i en bostadsrättsförening
Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening?
Medlemskapet innebär att du gemensamt med föreningens övriga medlemmar delar ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamhetsutrymmen och yttre gårdsmiljö. Dessutom ansvarar du som medlem för underhåll av din egen lägenhet.

Trapphusen skall endast användas till att ta sig till och från de utrymmen som finns i fastigheterna och är ingen lagringsplats för olika saker.

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med andra medlemmar i föreningen äger husen som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som årligen fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader betalas gemensamt av oss medlemmar. Månadsavgifter och hyror skall täcka föreningens årliga kostnader för drift och underhåll av fastigheterna. Därför är det allas vårt ansvar att vara aktsamma om våra gemensamma ägodelar som t.ex. tvättmaskiner, hissar, portar, lekplatser, buskar och träd m.m.

Tänk på miljön och föreningens ekonomi genom att vara sparsam med vatten och värme.
Ju mindre kostnader föreningen har för reparationer, underhåll och drift samt för vatten, värme och el desto större möjligheter har föreningen att bibehålla de låga medlemsavgifterna.

Naturligtvis ska alla vi boende medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ner eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna, för det är faktiskt precis vad de är.

Inflytande
Du har alltid möjlighet till inflytande i föreningen. Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen genom särskild skrivelse. Skrivelsen skall vara tydlig och innehålla ditt ärende och behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Lägg din skrivelse i föreningens brevlåda i port 3 BV eller skriv till adressen styrelsen@utsikten1-35.se
Du kan även inkomma med en motion samt nyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman.

GDPR
Brf Utsikten använder HSBs registersystem för anslutna bostadsrättsföreningar. De data som vi och HSB registrerar om dig som medlem eller hyresgäst är till för att vi ska kunna ge dig relevant information, för att kunna ta vårt ansvar för underhåll samt för att kunna skicka inbetalningskort för dina hyror och avgifter till föreningen. Föreningen har ett personuppgiftsbiträdesavtal med HSB. Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i registret, använd e-postadressen styrelsen@utsikten1-35.se.

Styrelsen
Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av 3 till 7 ledamöter samt högst 4 suppleanter. Se kontaktuppgifter här. Styrelsen genomför regelbundna styrelsemöten förutom under sommaren.

Årsredovisningen
Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Denna belyser verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Revisorerna granskar styrelsens arbete och avger en revisionsberättelse.

Valberedningen
Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av föreningens styrelsearbete. Valberedningen väljs på den årliga föreningsstämman. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen; kontakta valberedningen.

Föreningsstämman
Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Föreningsstämman arrangeras en gång per år. På stämman redovisas föreningens ekonomi i detalj för det gångna verksamhetsåret, ny styrelse väljs, samt motioner från medlemmar behandlas. Varje medlem har en röst på stämman. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar, skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman.

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 6 veckor före stämman. En förutsättning för att demokratin i föreningen skall fungera på ett tillfredsställande sätt är att så många medlemmar som möjligt medverkar på föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämman skall ske tidigast 6 och senast 2 veckor innan stämmans genomförande.


Uppdaterad senast: 2024-03-15