Regler för korttidsuthyrning i andra hand via airbnb och liknande

Styrelsen för Utsikten 1-35 har antagit följande regler för korttidsuthyrning i andra hand via airbnb och andra förmedlingstjänster. Reglerna gäller från 2016-07-01.

Obligatorisk anmälan
Styrelsen måste informeras om all uthyrning via airbnb och andra förmedlingstjänster innan uthyrning startar.
Informationen ska innehålla följande uppgifter:

  1. Om uthyrningen omfattar hela eller delar av lägenheten
  2. Hyresgästens/hyresgästernas namn, personnummer eller andra personuppgifter etc.
  3. Uthyrningens omfattning i tid
  4. Kontaktuppgift till bostadsrättsinnehavaren under uthyrningstiden

Informationen skickas till styrelsen@utsikten1-35.se

Begränsning i tid

Om uthyrning omfattar mer än sammanlagt 4 veckor per kalenderår eller vid fler än 4 separata tillfällen (exempelvis 4 helger) per kalenderår är detta en andrahandsuthyrning som måste ha tillstånd av styrelsen.

För att få tillstånd till andrahandsuthyrning ska en skriftlig ansökan skickas till HSB Medlemsservice (medlemsservice.stockholm@hsb.se)

Restrictions to short-term rentals through Airbnb or other Rental Services

The board of Utsikten 1-35 (below mentioned as the Board) has 2016-07-01 agreed on the following rules regarding short-term sub rental through Airbnb and other Rental services:

The Board must be informed about any sub rental before the rental period starts.
The information must include:

1.    If the sub rental include all or part of the apartment
2.    The tenant’s name/names, Social security number or other personal data.
3.    Length of time
4.    Contact details to the apartment owner during the time for the sub rental.

Send this information to:
styrelsen@utsikten1-35.se

Please note,
If you sub rent part, or all, of your apartment for more than a total of 4 weeks during a calendar year or sub rent all, or part, of your apartment on 4 different occasions (i.e. 4 weekends) within a calendar year you must have a written consent from the Board.

To obtain consent from the Board, please send a written application to HSB Medlemsservice. (medlemsservice.stockholm@hsb.se) for assessment.

The form can be downloaded here:
https://drive.google.com/file/d/0B-wvIhOA1F4bbXBNOWszb0JlVWM/view


Uppdaterad senast: 2017-06-20