Om du är hyresgäst

Rättigheter

Dina rättigheter som hyresgäst omfattar rätt till;

 • En funktionsduglig lägenhet
 • Tillgång till värme, ventilation och vatten
 • Funktioner som sophantering, snöröjning, markskötsel etc.
 • Reparation av fel i lägenheten, så länge felet berör lägenhet och inredning tillhandahållen av fastighetsägaren. Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig.
 • Andrahandsupplåtelse av lägenheten, i det fall sådan kan godkännas i enlighet med lagar och förordningar.
 • Att på egen bekostnad utföra lättare renoveringar av lägenheten, såsom ommålning, inläggning av golv etc. Observera att Du vid avflytt kan bli återställningsskyldig.

Alla hyreslägenheter omfattas av VLU – ”Valfritt Lägenhetsunderhåll”. Det är en hyresnedsättning som Stockholmshem införde efter en överenskommelse med Hyresgästföreningen 1986 och som Utsikten har övertagit. Det innebär att ”normalt underhåll” antingen utförs av hyresgästen själv eller av föreningen utsedda hantverkare mot betalning. Till normalt underhåll räknas målning/tapetsering av väggar, tak och golv samt snickerier. Kostnaden kan betalas direkt eller fördelas under 6 eller 9 år (golv) som en avbetalning varje månad på den ordinarie hyresavin. Det totala priset vid avbetalning blir högre än vid kontant betalning.

Åtgärder som är bygglovs- och/eller bygganmälanspliktiga får ej utföras.
Installation av disk- och tvättmaskin mm får endast utföras av behörig fackman och enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar.

Skyldigheter

Som hyresgäst har Du även skyldigheter gentemot fastighetsägaren/föreningen Utsikten 1-35. Dessa skyldigheter omfattar;

 • Att visa hänsyn mot grannarna
 • Att följa bostadsrättsföreningens trivselregler
 • Att betala hyran i förskott och att alltid betala hyran i tid
 • Att i övrigt följa det hyresavtal Du har med fastighetsägaren
 • Att vårda Din lägenhet

Hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skada i lägenhet, eller inom allmänna utrymmen, om skadan uppstår på grund av vårdslöshet, försummelse eller slarv.

Observera att kontraktsinnehavaren alltid är ansvarig för av denne inrymda personer i lägenheten. Det är alltså förstahandshyresgästen som ansvarar för att besökande och andrahandshyresgäster följer fastighetsägarens trivselregler.

Hyresgästen ansvarar också för att omedelbart anmäla fel i lägenhet och allmänna utrymmen.
Om Du inte omedelbart anmäler fel eller skada i lägenheten, kan Du som hyresgäst bli skadeståndsskyldig i det fall skadan förvärras.

Vänligen kontakta föreningens förvaltare vid eventuell tveksamhet kring hyresgästens ansvar och rättigheter.

Uppsägning av hyreslägenhet.

Uppsägning av en hyreslägenhet måste ske med tre månaders framförhållning och ska ske till ett månadsskifte. Använd en blankett för uppsägningen. Klicka här för att öppna blanketten.


Uppdaterad senast: 2023-06-29