Nyheter

Avgiften höjs 5 procent

Från 1 j uli höjs avgiften med 5 procent. Höjningen beror på ökade kostnader för vatten, värme och drift.

Vid årsstämman 14 maj meddelade Anders Egerö att han lämnar ordförandeskapet efter 12 år men sitter kvar som ledamot i styrelsen. Därefter har styrelsen vid sin konstituering utsett Rebeka Negeri-Sima till ordförande.
Fönsterbytet kommer att pågå ända till i höst. Läs om tidplanen under Aktuella projekt och lämna din nyckel till styrelsen om du inte kan vara hemma när det är din tur.
Vill du ha en pallkrage att odla i? Läs mer här.

Publicerad 2024-06-11, kl 20:07

Årsstämma tisdag 14 maj

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen i BRF Utsikten 1-35 kallar härmed alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) tisdag 14 maj 2024 kl 19.00 i Svindersviks föreningslokal bredvid Gula Huset. På grund av det kärva ekonomiska läget blir det denna gång ingen gratis servering efteråt.
Mötesdokument kan även hämtas i styrelselokalen Henriksdalsringen 3 BV efter överenskommelse med styrelsen via brev i brevlådan i porten eller mail.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan om ordförandes val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Ickemedlemmars närvaro
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
10. Föredragning av revisorns berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning samt sammankallande
18. Motion om cykelförvaring
19. Stämmans avslutande

Publicerad 2024-04-28, kl 08:45

15 april stängs sopnedkasten

Måndag 15 april stängs sopnedkasten i alla portar. En ny lag kräver att vi i fortsättningen källsorterar vårt matavfall. Detta kan tyvärr inte ske via sopnedkasten som i stället kommer att utnyttjas för vårt värmeåtervinningsprojekt.
Matavfallet ska kastas i särskilda våtförstärkta papperspåsar som styrelsen har ställt ut på KV i alla portar. Påsarna ska placeras i de gröna plastkorgarna som också har delats ut. Det är för att få bättre ventilation runt påsen.

Var noga med att bara lägga tillåtna matrester i papperspåsarna som ska kastas i det mindre kärlet för Matavfall. Se instruktioner här.

Till en början ska vi försöka hålla båda kärlen öppna utan lås men om det visar sig att man kastar annat än matrester i matavfallskärlen tvingas vi låsa dessa eftersom vi annars debiteras en straffavgift! Det blir i så fall din portnyckel du ska använda för att låsa upp det närmaste kärlet.

I kärlet för matavfall får du kasta alla typer av matrester som exempelvis bröd, kakor, gryn. Frukt, fruktskal. Grönsaker. Kaffesump (inkl. filter), tepåse utan metallklämma. Kycklingben. Kärnor, t.ex. avokado, persika. Kött, fisk inkl. ben. Ofärgat hushållspapper. Pasta, ris. Ägg, äggskal.

Övrigt hushållsavfall ska du kasta i det större kärlet för Restavfall i väl förslutna plastpåsar. Använd inte ICA-butikens grönsakspåsar för detta! De är inte våtstarka nog!

Alla typer av förpackningar ska även i fortsättningen kastas i återvinningskärlen vid busstorget (Katarina Taikons torg). Det gäller till exempel glasflaskor och glasburkar, alla typer av plastförpackningar inkl frigolit, kartonger, metall och även kläder och andra textilsopor. Tidningar ska du kasta i de särskilda kärlen för tidningspapper.

Grovsopor kommer du även i fortsättningen att kunna kasta på onsdagskvällar i våra två grovsoprum vid Henriksdalsringen 5 (kl 17-18) och 27 (kl 18-19).

Publicerad 2024-04-14, kl 10:57

Barnvagnsrummen måste rensas

Prefond måste kunna förvara fönster i barnvagnsrummen. Därför måste dessa tömmas tillfälligt. Styrelsen kommer att hjälpa till.

Snart stänger vi sopnedkasten. Sedan ska vi alla sortera matavfallet för sig i särskilda papperspåsar som ska slängas i sopkärlen märkta Matavfall.

Årsstämman är 14 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast 2 april. Läs mer i senaste nyhetsbladet nr 3-24.

Publicerad 2024-03-29, kl 22:01

Senaste nytt om fönsterbytet

Fönsterbytet pågår till sommaren. Det är därför viktigt att du meddelar styrelsen om du kommer att vara bortrest. Då bör du lämna en uppsättning extranycklar till föreningen. Läs mer här.

Publicerad 2024-02-13, kl 00:33

Stämman tog beslut om IMD-el

Extrastämman torsdag 1 februari beslöt enhälligt att föreningen ska införa IMD-el. Beslutet innebär också att vi installerar fler solceller på vindsförrådens tak. Då kan både hushållen och fastigheten utnyttja elproduktionen från solcellerna vilket gynnar ekonomin – både för hushållen och för föreningen.

För solcellerna får vi 50 procent av kostnaderna i energisparbidrag under förutsättning att installationen är klar 1 december 2024. I samband med detta förnyar vi också takpappen vilket innebär att den kostnaden delvis kan ingå i energisparbidraget.

Stämman beslöt också att, för andra och sista gången, godkänna den stadgeändring som godkändes första gången av stämman 16 maj 2023. Länk kommer senare.

Publicerad 2024-02-01, kl 22:11

Kallelse extrastämma 1 februari

Styrelsen kallar alla medlemmar till en extrastämma, torsdag 1 februari kl 19, i Svindersviks föreningslokal vid Gula huset. Styrelsen föreslår införande av IMD-el samt att den stadgeändring, som godkändes första gången på stämman 16 maj, nu godkänns för andra gången.

Kallelse och förslag till dagordning
Fullmaktsblankett
Vad är IMD-el?
Mer information

Förslag till ändrade stadgar

Publicerad 2024-01-15, kl 20:33

Extrastämma 1 februari

  • Torsdag 1 februari är alla medlemmar välkomna till en extrastämma för beslut om styrelsens förslag att införa IMD (Individuell Mätning och Debitering) av all elförbrukning. Läs mer här. Kallelse kommer.
  • Styrelsen föreslår också att stämman, för andra gången, godkänner den stadgeändring som första gången godkändes av årsstämman 16 maj 2023.
  • QSEC måste få möjlighet att utföra värmeåtgärder i din bostad. Se till att vara hemma eller lägg en nyckel i föreningens brevlåda.
  • Använd hissen rätt: Håll din hund i stramt koppel.
  • Läs hela Nyhetsbladet 2024-1 här.
Publicerad 2024-01-14, kl 15:16

Läs om Aktuella projekt

Nu kan du läsa om alla aktuella projekt som pågår i Utsikten. Värmejustering, fönsterbyte, nya balkongdörrar, värmeåtervinning och stängning av sopnedkasten.

Publicerad 2023-12-29, kl 15:54

Ersättning för ökad elkostnad

Den pågående justeringen av hela värmesystemet har tyvärr lett till många kalla bostäder. Den som har drabbats kan söka ersättning för ökad elförbrukning från elektriska element eller ett schablonbelopp på 250 kr. Läs mer i Nyhetsblad nr 7 2023.
Nu är det ljusare på vindar och barnvagnsrum där vi har bytt till LED-belysning, som dessutom sparar ström. Läs mer i Nyhetsblad nr 7 2023.

Publicerad 2023-12-19, kl 12:06