Rappport från stämman

Vid Utsiktens årsstämma 2018-05-24 godkändes förslaget till nya stadgar för andra och sista gången. Det innebär bland annat att motioner till nästa stämma ska vara inlämnade senast 6 veckor före stämman och att samtliga motioner och styrelsens yttranden ska bifogas kallelsen till stämman. Av den orsaken är det viktigt att styrelsen får tillgång till alla medlemmars e-postadresser för utskicket till stämman 2019.

Till den nya styrelsen fyllnadsvaldes tidigare suppleanten Lena Björnstedt som ledamot efter Oai Gudmundsson som flyttat från Henkan. Tidigare suppleanten Ingemar Arbro blev nyvald som ledamot medan Anders Egerö och Margaretha Björkman valdes om. Gunnel Unge kvarstår som ledamot i ett år.

Till suppleanter omvaldes Rebeka Negeri-Sima medan tidigare ledamoten Bo Bäckman nyvaldes. Dessutom nyvaldes Haris Sahman och Berndt Hintze som suppleanter.

Cecilia Purits blev sammankallande i valberedningen tillsammans med Mason Lee och Pia Löving.

En motion om studsmatta på gården avslogs. Ingen kan ta på sig ansvaret för eventuella olyckor som kan inträffa om studsmattan skadas eller används på ett felaktigt sätt.
Däremot tillstyrktes en motion om att prova förkompostering på balkong med Bukashi-metoden samt en annan motion om att kunna hänga upp cyklar på väggen i cykelförråden för att vinna utrymme.

En motion som krävde ett fortsatt byte av hissar avslogs av stämman. De pengarna kommer i stället att tills vidare användas för att amortera på det stora banklånet för köpet av tomten. Likaså avslogs en motion om målning av fönsterblecken av samma skäl. Styrelsen öppnar däremot möjligheten för var och en att själv måla sina fönsterbleck, på villkor att färgen är vit.

Stämman tyckte att valet av styrelseordförande även i fortsättningen ska göras internt inom styrelsen vilket en motionär ville ändra på. Likaså avslogs en motion om införande av kodlås.

En motion tyckte att de som bor på bottenvåningen skulle få montera bort sitt balkongräcke för att sedan kunna odla eller lägga stenplattor på tomtmarken fram till de närmaste buskarna. Styrelsen yrkade på avslag men stämman godkände motionen med en rösts övervikt trots att det med största sannolikhet krävs ett bygglov för en sådan förändring av fasaden. Ett annat problem är var balkongräckena ska förvaras eftersom nästa boende kanske vill ha dem på plats igen.

Kvällen avslutades med en trivsam samvaro med mat och dryck på vår nya Gregiska taverna vilket var mycket uppskattat.

Publicerad 2018-05-28, kl 10:04