Välkommen till Brf Utsikten 1-35

Kallelse
Härmed kallas alla medlemmar till Utsiktens årsstämma tisdag 21 maj kl 19. Lokal är som vanligt Svindersviks föreningslokal med ingång bredvid Gula Huset på gården. (På vissa utdelade kallelser står felaktigt torsdag).
Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Ickemedlemmars närvaro
 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 10. Föredragning av revisorns berättelse
 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning samt sammankallande
 18. Motioner
 19. Stämmans avslutande

Motioner med styrelsens yttrande

Motion om cykelburar port 3

Fullmakt för ombud

Reviderad årsredovisning

Karta till möteslokalen


Henkan fyller 50 – jubileumsfest lördag 25 maj
Reservera lördag 25 maj för en makalös fest här på berget. Alla boende på Henkan, stora som små, är välkomna. Se anslag i alla portar. En festkommitté jobbar nu hårt med de sista förberedelserna. Alla tre föreningarna är medarrangörer och bidrar också ekonomiskt till festkassan. Men kommittén behöver veta hur många som kommer – bland annat för att kunna beställa mat och dryck. Besök den särskilda hemsidan www.henkan50ar.se och anmäl att du kommer med!


Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 bildades av boende i fastigheten Sicklaön 78:2 på Henriksdalsberget i Nacka. Fastigheten omfattar adresserna Henriksdalsringen 1 till 35.

Efter en ombildningsprocess tillträdde föreningen fastigheten 2009-04-22. Den såldes av det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem AB. Fastigheten omfattar nu 275 lägenheter.

Brf Utsikten 1-35 är en ”äkta” förening som också förvaltar ett antal hyresrätter, fyra garage och nio lokaler.

Föreningsstyrelsen har en sammanträdeslokal vid Henriksdalsringen 3. Förvaltningsbolag är för närvarande HSB. När föreningen säljer (upplåter) ledigblivna hyreslägenheter sker det genom mäklaren Fastighetsbyrån.

Föreningens postadress är

Brf Utsikten 1-35
Box 5063
131 05 Nacka

Styrelsens e-postadress: styrelsen@utsikten1-35.se