Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Styrelsen i BRF Utsikten 1-35 kallar härmed alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) torsdag 24 maj 2018 kl. 19.00
Stämman äger som vanligt rum i Svindersviks föreningslokal – se karta som kommer att sättas upp i din port. Efter stämman bjuder föreningen på lite tilltugg och lämplig dricka på den nya grekiska restaurangen vid port 117 (tidigare Kök & Bar).

Välkomna önskar
Styrelsen

Förslag till dagordning ordinarie föreningsstämma torsdag 24 maj 2018

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning samt sammankallande
 17. Beslut om nya stadgar
 18. Motioner
 19. Stämmans avslutande

Stämmohandlingar kan hämtas via de blå länkarna här ovan eller beställas med ett brev till styrelsens e-postadress: styrelsen@utsikten1-35.se


Välkommen till Brf Utsikten 1-35

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 bildades av boende i fastigheten Sicklaön 78:2 på Henriksdalsberget i Nacka. Fastigheten omfattar adresserna Henriksdalsringen 1 till 35.

Efter en ombildningsprocess tillträdde föreningen fastigheten 2009-04-22. Den såldes av det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem AB. Fastigheten omfattar 274 lägenheter.

Brf Utsikten 1-35 är en ”äkta” förening som också förvaltar ett antal hyresrätter, fyra garage och tolv lokaler.

Föreningsstyrelsen har en sammanträdeslokal vid Henriksdalsringen 3. Förvaltningsbolag är för närvarande HSB. När föreningen säljer (upplåter) ledigblivna hyreslägenheter sker det genom mäklaren Fastighetsbyrån.

Föreningens postadress är

Brf Utsikten 1-35
Box 5063
131 05 Nacka

Styrelsens e-postadress: styrelsen@utsikten1-35.se