Nyheter

Styrelsen fick i uppdrag att fullfölja tomträttsköpet

En mycket välbesökt extrastämma i Utsikten gav på torsdagskvällen enhälligt styrelsen i uppdrag att fullfölja köpet av tomträtten på det för föreningen mest fördelaktiga sättet.

En medlem invände att kallelsen inte var ”behörigen utlyst” eftersom det inte hade framgått att de underjordiska garagen (mellan port 19 och 29) eventuellt skulle avyttras till kommunen (med servitut) för att köpet skulle kunna genomföras. Efter lite diskussion om innebörden i begreppet ”behörigen” lovade styrelsen att utlysa en ny extrastämma om man i förhandlingarna inte skulle lyckas med kravet på en tredimensionell fastighetsbildning (med fortsatt ägande) av garagen. Därefter kunde stämman enhälligt godkänna att mötet var behörigen utlyst, varvid den aktuella medlemmen lade ner sin röst.
Styrelsen redovisade därefter sin kalkyl. Om föreningen måste betala den nya avgälden på 7,1 miljoner kr per år (i stället för dagens 2,1 mkr) skulle den som bor i en trerummare på 81 kvadratmeter från år 2020 få sin avgift höjd med nästan 2 000 kr per månad. Vid ett köp av tomträtten med ett nytt lån på 186 miljoner kr skulle avgiften av just detta skäl inte behöva höjas med mer än ca 500 kr och inte förrän 2023.
Många tyckte ändå att priset (186 mkr) var för högt och att styrelsen skulle försöka pruta, vilket styrelsen förklarade var utsiktslöst. Många undrade över om vår bedömning av ränteutvecklingen var realistisk. Styrelsen kunde då visa att SBAB i höstas lovade föreningen en ränta på 2,4% vid en bindning på 10 år. Styrelsen räknar i sin kalkyl med att räntan stiger till 2,5% redan 2023, alltså om bara 6 år. Man har alltså inte varit för optimistisk på den punkten.

Någon var orolig för vår förmåga att amortera (betala av på lånet) eftersom värdet på våra hyreslägenheter skulle sjunka dels för att bostadsbubblan snart spricker och dels för att föreningen tar ett så stort lån och dels för att man bygger bort utsikten in mot stan. Styrelsen invände att så länge föreningens kassaflöde var positivt var lånestorleken inte avgörande och andra mötesdeltagare invände samtidigt att våra lägenheter kommer att fortsätta stiga i pris åtskilliga år framåt eftersom vi fortfarande har låga priser jämfört med omgivningen och jämfört med vårt läge.

Slutet blev – efter 2 timmar och 15 minuters engagerad diskussion – ett enhälligt beslut enligt ovan.

Publicerad 2017-01-14, kl 11:25

Extrastämma i januari om tomtköpet

Rubriker i nyhetsblad Nr 4 2016:
Friköp av tomträtten – extra stämma i januari
Inget stambyte nu
Byggplanerna på och runt Henkan
Fjärrkontroller till garageportarna
Barnvagnsrummen bör rensas
Hissen i port 25 stängs av 9 januari

Läs nyhetsbrevet här

Publicerad 2016-12-12, kl 22:54

Fjärrkontroll till Utsiktens garage

Garageportarna hos Utsikten kan öppnas med en liten fjärrkontroll både utifrån och inifrån.

Fjärrkontrollen kostar 600 kr och kan beställas genom att skicka ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se

Fjärrkontrollen säljs på följande villkor:

1. Fjärrkontrollen kostar 600 kr. Avgiften debiteras på nästa inbetalningskort för din avgift eller hyra. Du får inte tillbaka pengarna om du lämnar din garageplats.
2. Fjärrkontrollen fungerar bara till ett garage och får inte säljas eller överlåtas till annan.
3. Om du lämnar din garageplats måste fjärrkontrollen lämnas tillbaka till Utsiktens styrelse. I annat fall kommer den att spärras för användning.
4. Endast du som har tecknat garagehyreskontrakt med HSB har rätt att få köpa en fjärrkontroll.
5. När du hämtar ut fjärrkontrollen måste du fylla i en blankett med fullständigt namn, lägenhetsnummer (finns på utsidan av din dörr), och adress till huvudägaren/hyresgästen av lägenheten (OBS) till den som använder garageplatsen. Det är för att kostnaden ska hamna på rätt inbetalningskort.
6. Du måste därför kunna visa upp en gällande legitimation.
7. Observera att fjärrkontrollen är mycket stöldbegärlig. Förvara den på ett ställe där den inte syns, t ex i handskfacket, för att minska risken att ge obehöriga tillträde till garaget.
8. Förlust av fjärrkontrollen ska därför omedelbart anmälas till styrelsen så att den kan spärras. Skriv ett mail till styrelsen@utsikten1-35.se
Publicerad 2016-11-03, kl 21:52

Nya lekplatsen vid Grillplatsen (HR33)

Nya lekplatsen vid Grillplatsen (HR33) blev färdig igår 30/6 och togs genast i bruk av många barn.

Publicerad 2016-07-02, kl 11:35

Förbindelse för medlemskap

För godkännande av medlemskap i Utsikten 1-35 krävs en undertecknad förbindelse gällande föreningens regler för renoveringsarbeten. HSB sköter detta i samband med att en bostadsköpare söker medlemskap i föreningen. Se förbindelsen här.

Publicerad 2016-06-27, kl 18:39

Sprängningarna och hur man anmäler

Stockholm Vatten spränger för att utvidga reningsverket. Redan har det blivit sprickor i några bostäder och lokaler, fasadputsen har lossnat vid port 7 och ett hål har uppstått i marken utanför tvättstugan. Om du upptäcker nya sprickor ska du omedelbart kontakta styrelsen på vår e-postadress styrelsen@utsikten1-35.se eller lägga ett meddelande i vår brevlåda i port 3.

Det är ni själva som ska anmäla sprickor i er lägenhet. Men styrelsen vill också veta hur många som har råkat ut för detta.

Använd denna pdf när ni ska anmäla, dock ska ni inte fylla i något i rutan för försäkringsbolag. Den här typen av skador är Stockholm Vattens ansvar, helt och hållet.

Publicerad 2016-06-21, kl 18:19

Protokoll och rapport från årsstämman 2016

Protokoll från årsstämman 12 maj 2016 är justerat och kan läsas här.

Rapport 

Ett 60-tal medlemmar (varav 54 röstberättigade) mötte upp på Utsiktens årsstämma på torsdagskvällen och fattade bland annat följande beslut:
Nya suppleanter i styrelsen är Rebeka Négéri-Sima och Per Wimmercranz som ersätter avgående Gert Ekström och Johan Lindstén.
Ledamöterna Anders Egerö (ordf), Margaretha Björkman (v ordf) samt Bo Bäckman (kassör)  valdes om på två år medan ledamöterna Gunnel Unge (sekr) och Oai Gudmundsson har ett år kvar. Suppleanterna Gunnar Bergman och Lena Björnstedt valdes om på ett år. Den nya styrelsen konstituerade sig 18 maj med oförändrad ansvarsfördelning.
Till valberedning valdes Mason Lee (omval) som sammankallande samt Ivan Brodey och Teresa Brieger Olsson.

En motionär krävde att varje lägenhet bara skulle få ha en garageplats. På det sättet skulle alla som står i kö kunna få en plats. Styrelsen ansåg att motionen skulle avslås eftersom det finns lediga platser och eftersom alla som står i kön har fått erbjudande som de tackat nej till. Mötet gick på styrelsens linje och avslog motionen.

En annan motionär föreslog att föreningen skulle låta kommunen hyra en ledigbliven hyreslägenhet i stället för att föreningen skulle sälja den som bostadsrätt. Där skulle kommunen kunna erbjuda boende för en flyktingfamilj under två år, varefter föreningen skulle kunna sälja bostaden. Efter en omröstning blev beslutet nej till motionen med röstsiffrorna 26 mot 24. Argumenten mot en sådan uthyrning var främst ekonomiska. En försäljning är mer ekonomiskt fördelaktig för föreningen. Styrelsen hade i sitt svar också pekat på risken att kommunen skulle vilja förlänga hyrestiden efter de två åren.

Styrelsen fick via tre motioner i uppdrag att undersöka olika alternativ till den nuvarande portlåsningen med målet att portarna ska vara låsta även på dagtid, fast med någon typ av kodlås. Lämplig funktionalitet och acceptabel kostnad är det som ska utredas.

Styrelsen lovade också att undersöka hur garagestädningen kan förbättras för att undvika dammbildning som anses vara besvärande i 5-garaget. Tätare frekvens, våttvätt eller sopning inne på de enskilda bilplatserna var olika tänkbara alternativ.

Styrelsen ska också undersöka fjärrstyrning av garageportarna eller möjligen en brickläsare på stolpe på något avstånd från porten. Detta för att underlätta för rörelsehindrade samt för att minska risken för halkolyckor där garageinfarten ligger i en lutning.

Du kan hämta Årsredovisningen för 2015 här.
Här finns också:
Motion nr 1 med styrelsens svar
Motion nr 2 med styrelsens svar
Motion nr 4 med styrelsens svar
Motion nr 5 med styrelsens svar
Motion nr 3, 6 och 7 med styrelsens svar

Protokoll från årsstämman 12 maj 2016

Publicerad 2016-06-01, kl 23:41